דף הבית מערכת הפורומים גלרייה כתוב אלינו מפת האתר חיפוש English

  מגדלי הפינקים

עמותת מגדלי הפינקים משפחת הפינקים הזברה פינק מאמרים וחומר נוסף אינדקס המגדלים מחירון הפינקים קישורים פורומים חיצוניים הדואר שלי תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

 


 

 

תנאי השימוש באתר

מבוא

 אתר הפינקים ו
מערכת הפורומים שלו הם מקום מפגש למגדלים, המיועד להיות במה להחלפת דעות, מידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים. העיקרון המרכזי בהפעלת אתר זה הוא עקרון חופש הביטוי לכל גולש וגולשת. עם זאת, הקפידו לשמור על העקרונות הבסיסים המופיעים בתקנון זה בנוסף ובכפוף לתנאי השימוש באתר. לתשומת לבכם, הפורומים נתונים לפיקוח שמטרתו לוודא שמירה על כללי הפורום. לאחראים על הפורום יש הזכות והחובה לנהוג על פי שיקול דעתם המקצועי; הודעות הפוגעות בכלל המשתמשים או הודעות שאינן רלוונטיות יוסרו על ידי מנהלי הפורום, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. חשוב להדגיש, כי אין לנו כל רצון לפגוע בחופש הביטוי של משתמשי הפורום ומטרת הפיקוח הינה לאפשר למקסימום גולשים להביע את דעתם באופן יעיל, הוגן ופורה. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד כמובן גם לנשים.

בתקנון זה:

"תכנים"- כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, ולרבות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, בין אם הוא בבעלות העמותה (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לחברה זכות שימוש בו.
"העמותה"- עמותת מגדלי הפינקים, הוועד, החברים, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה.
"משתמש"- משמעו כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

שפה ותוכן

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים :
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים ופוגעים ברגשות הציבור;
תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך;
תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;
תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה או מעליבה;
תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק;
תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו אתה נמצא
;
הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי האתר.
העמותה רשאית להסיר תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת.

תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהי מותרים לפרסום, ובתנאי שהם רלוונטיים לאוכלוסיית המגדלים ומצוין בהם בפירוש כי הם מהווים פרסום.


קנין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות שם וסימן המסחר "
Israel Finch Society" , ו- "עמותת הפינקים", בעיצוב האתר , ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו- הינם של העמותה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא הסכמתה של העמותה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של העמותה בלבד- או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין להם לעשות שימוש בהם בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
זכויות הקניין הרוחני בתכנים שהועלו לאתר על ידי משתמש הינם בבעלותו ובאחריותו של אותו משתמש. בהעלאת התכנים לאתר המשתמשים מעניקים לעמותת מגדלי הפינקים את הרישיון ואת הזכות להשתמש בתכנים ובמידע המועבר בכל דרך שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה וללא צורך באישור או תמורה.


מידע ופרסום

השימוש באתר ובתכנים ניתנים לשימוש כמות שהם (
AS IS) בהתאם להחלטת העמותה ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בשירותים בתכנים המוצגים, ייעשה אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.
התכנים הנמסרים לפרסום ע"י המשתמש יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. העמותה אינה יכולה לדעת אלו תגובות (אם בכלל) הנך יכול לקבל בעקבות מסירת התכנים, ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים או לכל תוצאה אחרת שתנבע מהפרסום. העמותה גם לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שפורסמו על ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה היא באחריותך המלאה בלבד. העמותה אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר ע"י משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים ומדוייקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. העמותה ממליצה לנקוט משנה זהירות בקשר על התכנים המתפרסמים באתר; בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן ע"י מומחים.
זכור: העמותה עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום.
העמותה לא תישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צדדים שלישיים.


הגנה על הפרטיות

העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שיינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין פעולות שביצעת באתר העמותה. במקרים אלו, תהיה רשאית העמותה למסור פרטיך לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.
העמותה רשאית להשתמש בפרטיך, ובמידע שתאסוף בשימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, ליצירת קשר עימך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

שינויים באתר והפסקת שירות

העמותה איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים- והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
העמותה תהיה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראם וזמינותם והיקפם של השירותים הניתנים בו, וכל הבט אחר הכרוך בהם, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלו יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. שינויים אלו עלולים לגרום תקלות או לעורר אי נוחות וכיוב'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכו' שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מכך.
מערכת האתר רשאית, אך אינה מחויבת, להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת. מערכת האתר רשאית להשעות או להגביל לתקופה מוגבלת או לצמיתות כל גולש באתר על פי שיקול דעתה וללא מתן הסבר כלשהו. מערכת האתר רשאית למחוק כל הודעה ו/או מידע שפורסם באתר לוחות במקום כלשהו באתר וקבצים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הסבר. כמו כן רשאית מערכת האתר, אם תידרש לכך מכוח החוק, למסור כל מידע בכל דרך שהיא, לרשויות המוסמכות, לרבות כתובות אי פי במידה ויימצאו בידה.


הגבלת אחריות

בנוסף לאמור לעיל, העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק,ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

אחריות המשתמש

באחריות המשתמש למלא את התנאים המופיעים בהסכם זה. בפרט מוטלת עליו האחריות ל:

- לקיום כללי השפה והתוכן

- לקיום כללי הקניין הרוחני

- להימנע משימוש כלשהו אשר מטרתו פגיעה במי מבין משתמשי האתר, בין אם בפומבי ובין אם בהודעות אישיות או כל כלי אחר, לרבות שימוש באתרים חיצוניים למטרה זו

- להשתמש בכלים הנאותים  לביקורת בונה ובפורומים המיועדים לכך, ולהימנע מפרסום פומבי של פרסומים אשר מטרתם פגיעה בעמותה, באתר, במנהלי העמותה ובחבריה, בין אם בפומבי ובין אם בהודעות אישיות או כל כלי אחר, לרבות שימוש באתרים חיצוניים למטרה זו   

תנאי שימוש ואחריות המשתמש

מובהר בזאת, כי העמותה רשאית להפסיק את השימוש באתר העמותה עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
הפרה חוזרת של תנאי מתנאי הסכם זה תביא להרחקה אוטומטית של המשתמש.
כל משתמש שהורחק ע"י העמותה לא יוחזר גם לא בשם משתמש אחר.
המשתמש ישפה את העמותה, מנהליה, חבריה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם- ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.


תנאים נוספים

העמותה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור הודעה על כך מראש. הוראות תקנון זה מתווספות לתנאי השימוש באתר ובמקרה של אי התאמה תחול ההוראה המיטיבה עם עמותת הפינקים.


דין ומקום השיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר וענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז בישראל.

העמותה תהיה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך. 

כללי התנהגות בפורומים

השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש באתר ולתקנון למשתמש בפורומים ויהיה בהתאם לכללים הבאים:

1. שפה ותכנים

אין להשתמש בשפה בוטה, גסה או מעליבה; הודעות שמטרתן העלבה אישית יוסרו על ידי הנהלת הפורום. יש להימנע משימוש בתכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים ופוגעים ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהי, תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה או מעליבה, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, ותכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו אתה נמצא.

2. איסור על פגיעה בחוק

להנהלת הפורומים זכות מלאה למחוק תכנים כאמור או שנוצרו תוך עבירה על החוק או הפוגעים בהתנהלותו התקינה של הפורום. בכל מקרה בו תידרש העמותה על ידי סמכות חוקית למסור מידע המצוי ברשותה או עדות מכל סוג, תפעל העמותה על פי החוק ותמסור את המידע הדרוש.

3. הפצת מידע

יש לשמור על כללים אלו:
א. להימנע מלשלוח מסת הודעות בענין זהה.
ב. אסור בכל תוקף הפצת דואר זבל.
ג. אין להעלות לפורומים תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש מטרת הפורום או משתתפיו.
ד. יש לשמור על חוקי המדינה


4. פגיעה במשתמשים אחרים

פגיעה במזיד או שלא במזיד במשתמשים אחרים, העלאה של וירוס במזיד לפורום, תגרור סילוק המשתמש. כמו כן, העמותה שומרת לעצמה למנוע מהלקוח זכות שימוש נוסף בפורום.
אסורה הפצת קבצים שעשויים לשנות, לפגוע, להסתיר או לגרום כל נזק אחר למחשבי משתמשים אחרים.

5. זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בתכנים שהועלו לפורום על ידי משתמש שייכים לאותו משתמש ובאחריותו. עם זאת מובהר כי העלאת תכנים לפורומים הינה חשיפתם לקהל הרחב. המשתמשים מעניקים לעמותת הפינקים את הרישיון ואת הזכות להשתמש בתכנים ובמידע המועבר בכל דרך שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה וללא צורך באישור או תמורה.

6. פיקוח

עמותת הפינקים אינה אחראית על התכנים המועלים בפורום למרות הפיקוח עליהם. עמותת הפינקים מסירה מעצמה מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש בפורום.


7. אחריות המשתמש

משתמש באתר רשאי להעלות לאתר אך ורק תכנים השייכים לו, או שקיבל אישור מפורש מבעלי זכויות היוצרים להעלות את התכנים לרשת. פרסום תכנים ברשת על ידי משתמש מהווה הצהרה כי למיטב ידיעתו של המשתמש אין בהעלאת תכנים אלה משום פגיעה בזכויות היוצרים ובכלל זאת חוק זכויות היוצרים ותקנות שתוקנו על פיו. כמו כן, מצהיר המשתמש כי אין פגיעה בזכות אחרת כלשהי של צד שלישי, וכי אין בתכנים שום דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו, בהוראות חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 ובהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א- 1981.


8. המלצות למשתמשי הפורום

המידע שתמסור לפרסום יהיה חשוף לכל משתמשי הפורום. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת, מספר טלפון או פרטים מזהים אחרים) וכן בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בפורום או פרסום איזה מפרטיך בערוץ. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

 

זו יכולה להיות המודעה שלך

   


 דף הבית ] עמותת מגדלי הפינקים ] משפחת הפינקים ] הזברה פינק ] מאמרים וחומר נוסף ] אינדקס המגדלים ] מחירון הפינקים ] קישורים ] פורומים חיצוניים ] הדואר שלי ] [ תנאי השימוש באתר ]

שלח דואר ל-webmaster@ifinch.org עם הערות והצעות.
כל הזכויות שמורות © 2006 עמותת מגדלי הפינקים
עדכון אחרון: 10/17/08